مهارتهای سازمانی فناوری اطلاعات

Printer Friendly and PDF
نام دوره آموزشی
ساعت
شهریه
مهارتهای سازمانی فناوری اطلاعات 10 208000

دوره غیر حضوری، آزمون بصورت حضوری

هدف:

همراستا نمودن فناوری اطلاعات با کسب و کار جهت بهبود کارایی و بازدهی

استفاده از فناوری اطلاعات در مکانیزم های مدیریتی و کنترل امنیت اطلاعات

مخاطبین دوره:

معاونین وزارتخانه ها، روسای سازمان های دولتی ، مدیران عامل شرکت های دولتی ، مدیران کل دستگاه ها در استان ها

 

رئوس مطالب:

1-معماری سازمانی

·         مفاهیم و تعاریف معماری سازمانی

·         بررسی فرایند معماری سازمانی

·         اهمیت و ضرورت معماری در سازمان ها

·         رابطه معماری سازمانی با برنامه های دولت الکترونیک

·         آشنایی با چارچوب های معماری سازمانی

·         معماری سازمانی سرویس گرا (خدمت محور)

·         مدیریت پروژه های معماری سازمانی

·         اسناد و الزامات بالادستی دولت در حوزه معماری سازمانی

2- کاربردها و قابلیت های فناوری اطلاعات در پشتیبانی از تصمیم های مدیریتی

·         طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی

سیستم های پردازش عملیات EDP , TPS

سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

سیستم های اتوماسیون دفتر کار OAS

سیستم های پشتیبانی از تصمیم DSS

سیستم های خبره ES

سیستم های اطلاعات یا پشتیبانی مدیران عالی ESS یا EIS

·         مقایسه سیستم های اطلاعاتی (EIS,DSS,MIS,EDP)

·         مدیران عالی و به کارگیری DSS

·         سیستم های اطلاعاتی راهبردی SIS

هدف راهبردی

نیروی راهبردی

حالت راهبردی

جهت راهبردی

پیش نیازهای ایجاد سیستم اطلاعاتی راهردی

پیش نیازهای سازمانی / مدیریتی

سیستم های اطلاعاتی راهبردی در کشورهای در حال توسعه

سیستم های اطلاعاتی راهبردی برای توسعه اقتصادی

3- مدیریت فرایندهای سازمان

·         اصول و مفاهیم نگاه فرایندی

·         ضرورت و اهمیت مدیریت فرایند سازمانی و ایجاد نگرش فرایندگرا

·         تقسیم بندی فرایندها

·         چرخه حیات مدیریت فرایندها

·         سطوح بلوغ فرایندها

·         شاخص های بهبود کارایی فرایندها

·         نحوه پیاده سازی فرایندها با ابزارهای فاوا

4- امنیت اطلاعات

·         اخلاق ،محرمانگی و امنیت اطلاعات

ملاحظات کلیدی در حفظ امنیت اطلاعات

محرمانگی

یکپارچگی

قابلیت در دسترس بودن

قابلیت عدم انکار

اصل بودن

کنترل دسترسی

·         شیوه های کنترل امنیت اطلاعات

کنترل مدیریتی

کنترل فنی

کنترل فیزیکی

 

جهت ثبت نام در دوره ها از منوی بالا در صورت عدم عضویت قبلی "ثبت نام جدید" و درصورت ثیت نام قبلی در سامانه آموزشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان گزینه "ورود به سامانه" را انتخاب نمایید.