دولت الکترونیکی

Printer Friendly and PDF
نام دوره آموزشی
ساعت
شهریه
دولت الکترونیکی 8 166400

دوره غیر حضوری، آزمون بصورت حضوری

هدف:

 فراهم آوردن الزامات نظام اداری الکترونیک

ارتقا. کارایی ، اثر بخشی ، شفافیت تبادلات و تعاملات اطلاعاتی دولت در راستای رضایتمندی مردم

مخاطبین دوره:

معاونین وزارتخانه ها، روسای سازمان های دولتی ، مدیران عامل شرکت های دولتی ، مدیران کل دستگاه ها در استان ها

 

رئوس مطالب:

1- آشنایی با مفهوم دولت الکترونیکی

·         تعریف دولت الکترونیک

·         مفهوم نظام اداری و دولت الکترونیکی در تحول نظام اداری

2- بیان مزایا و دستاوردهای دولت الکترونیکی

·         مزایای دولت الکترونیکی برای شهروندان

·         مزایای دولت الکترونیکی برای بخش خصوصی

·         مزایای دولت الکترونیکی برای دولت

3- تشریح گونه ها و مدل های مختلف دولت الکترونیکی

·         ارکان دولت الکترونیکی

دولت با شهروندان(C2G)

دولت با شرکت ها و موسسات بخش خصوصی (B2G)

دولت با کارمندان دولت (E2G)

ارتباط دولت با بخش های دولتی (G2G)

·         آشنایی با مدل های دولت الکترونیکی

مدل انتشاری

مدل سازمان ملل

4- آمادگی الکترونیکی

·         تعریف آمادگی الکترونیکی و لزوم و اهداف آن

·         مولفه ها و عناصر موثر در آمادگی الکترونیکی

·         آشنایی با مدل ها و سطوح ارزیابی آمادگی الکترونیکی

·         آشنایی با شاخص های ارزیابی آمادگی الکترونیکی متناسب با دستگاه مربوطه

5- ذکر محدودیت ها و موانع توسعه دولت الکترونیکی

·         چالشهای تکنیکی در رابطه با دولت الکترونیکی

·         مباحث بودجه و سرمایه گذاری

·         مسائل فرهنگی

·         مسائل امنیتی در دولت الکترونیکی

·         مباحث حقوقی و قانونی مطرح در دولت الکترونیکی

6- آشنایی با قوانین بالادستی در حوزه دولت الکترونیک

·         تکالیف حوزه دولت الکترونیکی در برنامه های پنجساله توسعه

·         تکالیف حوزه دولت الکترونیکی در قانون مدیریت خدمات کشوری

·         آشنایی با نقشه راه دولت الکترونیک

7- آشنایی با کاربردها ، نوآوری ها و نقش های فناوری اطلاعات

·         کاربردها

رای گیری الکترونیک

آموزش الکترونیکی

اقتصاد الکترونیک

گردشگری الکترونیک

تجارت الکترونیک

·         نوآوری ها و نقش های فناوری اطلاعات

دولت و کسب و کار همراه

نقش شبکه های اجتماعی در توسعه

نقش فناوری برای غلبه بر چالش های رایج کسب و کار

 

جهت ثبت نام در دوره ها از منوی بالا در صورت عدم عضویت قبلی "ثبت نام جدید" و درصورت ثیت نام قبلی در سامانه آموزشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان گزینه "ورود به سامانه" را انتخاب نمایید.